” Zákon č. 251/2012 Z.z.
o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov

” Zákon 250/2012 Z.z.
o regulácii v sieťových odvetviach

” Zákon č. 476/2008 Z. z.
o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti)

” Zákon č. 309/2009 Z. z.
o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby

” Zákon č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník

” Zákon č. 609/2007 Z. z.
o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu

” Zákon č. 657/2004 Z. z.
o tepelnej energetike

” Vyhláška MH SR č. 270/2012 Z.z.
odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike

” Vyhláška MH SR č. 449/2012 Z. z.,
ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom plynu

” Vyhláška MH SR č. 422/2012 Z. z.,
ktorou sa ustanovuje postup pri pravidelnej kontrole vykurovacieho systému, rozšírenej kontrole vykurovacieho systému a pri pravidelnej kontrole klimatizačného systému

” Vyhláška MH SR č. 416/2012 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike a podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní krízovej situácie a jej úrovne, o vyhlasovaní obmedzujúcich opatrení v plynárenstve pre jednotlivé kategórie odberateľov plynu, o opatreniach zameraných na odstránenie krízovej situácie a o spôsobe určenia obmedzujúcich opatrení v plynárenstve a opatrení zameraných na odstránenie krízovej situácie

” Vyhláška MH SR č. 337/2012 Z. z.,
ktorou sa ustanovuje energetická účinnosť premeny energie pri prevádzke, rekonštrukcii a budovaní zariadenia na výrobu elektriny a zariadenia na výrobu tepla

” Vyhláška MH SR č. 292/2012 Z.z.,
ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom elektriny

” Vyhláška MH SR č. 282/2012 Z.z.,
ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody

” Vyhláška MH SR č. 271/2012 Z.z. ,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu technických podmienok prístupu a pripojenia do sústavy a siete a pravidiel prevádzkovania sústavy a siete

” Vyhláška MH SR č. 599/2009 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby

” Vyhláška MH SR č. 459/2008 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní stavu núdze, o vyhlasovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze

” Vyhláška MH SR č. 175/2010 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o súbore údajov o odberateľoch alebo spotrebiteľoch energie

” Vyhláška MH SR č. 548/2008 Z. z.,
ktorou sa ustanovuje postup pri pravidelnej kontrole kotlov, pri individuálnej špeciálnej kontrole vykurovacej sústavy a pri pravidelnej kontrole klimatizačných systémov

” Vyhláška MH SR č. 429/2009 Z.z.,
ktorou sa ustanovuje postup pri výkone energetického auditu, obsah písomnej správy a súbor údajov na monitorovanie efektívnosti pri používaní energie ” Vyhláška MH SR č. 428/2010 Z.z.,
ktorou sa ustanovuje rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti a energetickej náročnosti

” Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 221/2013 Z. z.,
ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike.

” Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 222/2013 Z. z.,
ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike.

” Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 193/2013 Z. z.,
ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve

” Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom

” Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 195/2013 Z. z.,
ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou

” Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 193/2013 Z. z.,
ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve